Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

De gebruiksovereenkomst

Inleiding

Deze gebruiksovereenkomst vormt een juridische overeenkomst die wordt gesloten tussen de Gebruiker, waarvan de gegevens op de registratiepagina zijn opgenomen onder bedrijfsgegevens, en de Dienstverlener, Play More Music BV.

Door je als Gebruiker via de registratiepagina in de omgeving van de Dienstverlener te registreren, verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige gebruiksvoorwaarden met inbegrip van alle bijlagen en verbindt hij zich er toe om deze na te leven.

Artikel 1 : Definities

 1. Dienstverlener: gekend onder de commerciële naam “bar-e”, hebbende als maatschappelijke naam “de besloten vennootschap Play more music bv”, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0452.342.969, met maatschappelijke zetel te 3581 Beringen, Eggestraat 54.
 2. Dienstverlening: het beschikbaar stellen door de Dienstverlener van de omgeving
 3. Omgeving: de website bar-e.be, bar-e.com en elke andere bar-e.be of bar-e.com aangewezen applicatie
 4. Bestelmodule: door de Dienstverlener ontwikkelde software, waarmee de Gebruiker Klanten via een digitaal menu (horeca)producten kan aanbieden in de bar-e omgeving en waar de bestelling door een betalingsprovider wordt verwerkt. De bestelmodule wordt tijdens de openingsuren gebruikt in de horecazaak van de Gebruiker of het mobiele verkooppunt in aanwezigheid van de Gebruiker of één van zijn medewerker(s).
 5. Prijslijst van de Gebruiker: de prijslijst die door de Gebruiker via het dashboard in de bestelmodule wordt ingegeven, alle artikelen bevattend die de Gebruiker via de bestelmodule wenst aan te bieden, aan de verkoopprijs die de Gebruiker voor die artikelen wenst te vragen.
 6. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden inclusief alle bijlagen.
 7. Gebruiker: iedere rechtspersoon die een horecazaak of mobiel verkooppunt uitbaat in België, die ingeschreven is in het handelsregister in België, die over een btw nummer beschikt en die zich tevens een verkoopaccount heeft aangemaakt, onderhavige gebruiksvoorwaarden heeft aanvaardt op de registratiepagina en vervolgens door de Dienstverlener als Gebruiker is geaccepteerd.
 8. Verkoopaccount: de door de Gebruiker aangemaakte account na geldige registratie in de omgeving.
 9. Artikelen: (horeca) producten die door de Gebruiker worden aangeboden in de omgeving aan de Klant.
 10. Klant: een persoon/bezoeker bij de Gebruiker die overgaat tot de aanschaf van een artikel via de bestelmodule in de omgeving.
 11. Content: (een deel van) de specificaties van artikelen in de omgeving, welke specificaties en artikelen door de Dienstverlener te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die de Dienstverlener ten behoeve van de Gebruiker ter beschikking stelt.
 12. Bar-e merken: de bar-e woord- en beeldmerken, alsmede de overige onderscheidingstekens.
 13. Verkoopprijs: prijs inclusief BTW en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht door de Gebruiker.
 14. Gebruiksvergoeding: de door de Dienstverlener aan de Gebruiker in rekening gebrachte vergoeding voor het gebruik van de bestelmodule in de omgeving.
 15. Kosten per verrichting: de kosten met een vast tarief die de Gebruiker per verrichting aan de betalingsprovider dient te betalen. Het tarief dat wordt betaald is enkel geldig voor bestellingen die over de omgeving van de Dienstverlener lopen.
 16. Verrichting: financiële transactie tussen de Klant en de Gebruiker voor een bestelling geplaatst via de bestelmodule binnen de omgeving.
 17. Betaalprovider: een door de dienstverlener gekozen externe firma die de verrichtingen verwerkt.
 18. Betaalmethode: de manier waarop een Klant de Gebruiker wenst te compenseren voor de geleverde of nog te leveren goederen of diensten. De Dienstverlener en de betaalprovider bepalen onderling tussen welke betaalmethodes er kan worden gekozen.
 19. Dashboard: een webpagina en toegangscode die de Dienstverlener ter beschikking stelt aan de Gebruiker en waarin door de omgeving geregistreerde gegevens over historische transacties raadpleegbaar zijn door de Gebruiker en waar de Gebruiker tevens wijzigingen kan aanbrengen in zijn assortiment, prijs of btw code.
 20. Foutmelding: een foutmelding welke ertoe leidt dat de bestelmodule niet kan gebruikt worden op een wijze zoals bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
 21. Oplossing: een remedie of alternatieve manier van werken nadat de Dienstverlener een foutmelding heeft ontvangen en bevestigd, en dit op een dusdanige manier dat de bestelmodule de met de Gebruiker afgesproken functionaliteit levert.
 22. Storing: een onaangekondigde onderbreking of onbedoelde wijziging in de werking van de bestelmodule welke ertoe leidt dat de bestelmodule niet de met de Gebruiker afgesproken functionaliteit levert.
 23. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 24. Fraude: het opzettelijk misbruiken van de bestelmodule, betaaldiensten, betaalinformatie, persoonsgegevens of de omgeving met als doel onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Artikel 2: Reikwijdte gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle feitelijke en -rechtshandelingen tussen de Gebruiker en de Dienstverlener. De toepasselijkheid van enige andere gebruiksvoorwaarden of overeenkomst wordt expliciet verworpen, tenzij expliciet andersluidend schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Positie van de Dienstverlener

De dienstverlening stelt de Gebruiker in staat de bestellingen van diens Klanten te aanvaarden via de bestelmodule in de omgeving. De bestelling van de Klant wordt aldus via de omgeving doorgegeven aan de Gebruiker.

De Dienstverlener is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door gebruikmaking van de bestelmodule in de omgeving.

De Klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling in de omgeving direct een overeenkomst aan met de Gebruiker voor de levering van het door de Klant geselecteerde artikel.

De Gebruiker erkent dat zij de volledige aansprakelijkheid draagt voor haar geleverde producten en/of diensten.

Artikel 4: De verkoopaccount en het verloop van de registratie als Gebruiker

 1. Iedere potentiële Gebruiker maakt een verkoopaccount aan alvorens hij artikelen en/of diensten kan aanbieden en verkopen.
 2. Een potentiële Gebruiker komt in aanmerking als Gebruiker wanneer hij voldaan heeft aan de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden:
  1. De potentiële Gebruiker baat een horecazaak of een mobiel verkooppunt;
  2. hij/zij dient een inschrijving te hebben bij het handelsregister in België;
  3. hij/zij dient te beschikken over een BTW nummer;
  4. hij/zij dient te beschikken over een Belgisch bankrekeningnummer;
  5. hij/zij dient het Belgische bankrekeningnummer mee te delen aan de Dienstverlener;
  6. hij/zij dient de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden;
  7. hij/zij dient over een goedgekeurd verkoopaccount te beschikken.

  Indien de potentiële Gebruiker niet voldoet aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden, wordt de registratie als Gebruiker in ieder geval geweigerd.

  Indien de potentiële Gebruiker voldoet aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden, zal de

  Dienstverlener een beslissing nemen over de al dan niet aanvaarding van de registratie als Gebruiker. De registratie kan zonder opgave van redenen geweigerd worden, zelfs in het geval dat de potentiële Gebruiker aantoont voldaan te hebben aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden.

  De Dienstverlener kan naast de bovenvermelde voorwaarden aanvullende eisen stellen.

 3. Registratie als Gebruiker houdt aldus aanvaarding in van onderhavige gebruiksvoorwaarden en de verplichting om de gebruiksvoorwaarden na te leven.
 4. Na aanvaarding van de registratie komt de onderhavige gebruiksovereenkomst tot stand. Bij weigering van de registratie als Gebruiker komt in geen geval een gebruiksovereenkomst tot stand.
 5. Na voormelde aanvaarding door de Dienstverlener is de Gebruiker gerechtigd artikelen en/of diensten aan te bieden in de bestelmodule overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden.
 6. De Gebruiker kan per verkoopaccount slechts deelnemen met één handelszaak op één locatie. Indien de Gebruiker in meerder handelszaken/locaties artikelen en/of diensten wenst aan te bieden via de bestelmodule, dient de Gebruiker meerdere verkoopaccounts aan te maken. De Gebruiker die enkel een mobiel verkooppunt uitbaat, dient slechts één verkoopaccount aan te maken.
 7. De Gebruiker is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de verkoopaccount en voor diegene(n) die toegang verkrijgen tot de verkoopaccount.
 8. De Dienstverlener is te allen tijde bevoegd om het gebruik van de verkoopaccount door de Gebruiker op te schorten, zoals onder meer wanneer de Gebruiker niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens de Dienstverlener, al dan niet uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden.
 9. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn verkoopaccount.

Artikel 5: Artikelen en verboden activiteiten

De Gebruiker kan enkel legale horeca-gerelateerde goederen en/of diensten aanbieden via de bestelmodule. De Gebruiker garandeert dat de aangeboden producten en/of diensten geen smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of godslasterlijke materialen of uitingen bevatten. Verder garandeert de Gebruiker ook dat zij geen producten aanbiedt die een onacceptabel risico (kunnen) vormen voor de reputatie van de Dienstverlener, zoals geneesmiddelen, illegale of gestolen producten en/of diensten, kansspelen, verdovende middelen en bepaalde voedingssupplementen. De Dienstverlener kan deze lijst te allen tijde wijzigen en/of activiteiten verwijderen of toevoegen.

Indien de Dienstverlener de verkoop van deze verboden goederen en/of diensten opmerkt, zal de Dienstverlener overgaan tot onmiddellijke opschorting van diens verkoopaccount.

Artikel 6: Klantrelatie

 1. Indien een Klant van de bestelmodule overgaat tot aanschaf van een door de Gebruiker aangeboden artikel, komt een kassaverkoop tot stand tussen de Gebruiker en de Klant.
 2. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Dienstverlener geen partij is of wordt bij deze kassaverkoop.
 3. De Gebruiker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en naleving van de kassaverkoop. De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener tegen elke aansprakelijkheidsvordering die een Klant instelt jegens de Dienstverlener, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de kassaverkoop.
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het openstellen en sluiten van de bestelmodule, eigen aan de handelszaak, eventueel gelijklopend met de openingsuren van deze handelszaak.
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het begeleiden van de Klant naar de correcte bestelmodule die verbonden is aan zijn handelszaak. Dit kan door middel van affichering, downloadbaar op zijn dashboard met of zonder QR code.

Artikel 7: Betalingen

 1. De Gebruiker betaalt per week dat hij de bestelmodule gebruikt een vergoeding aan de Dienstverlener. Deze vergoeding bedraagt 6 euro (exclusief btw) per week. De Gebruiker erkent dat de Dienstverlener gerechtigd is twee keer per jaar het bedrag van de vergoeding eenzijdig aan te passen. De Gebruiker wordt hierover 1 maand voorafgaandelijk aan de aanpassing geïnformeerd.
 2. Een week loopt van maandag 00:00 uur tot zondag 23:59 uur.
 3. Bij gebruik van de bestelmodule wordt verstaan: minstens één verrichting door een Klant van de Gebruiker.
 4. De betaling van de verkoopprijs (verrichting) gebeurt rechtstreeks tussen de Klant en Gebruiker, via de betalingsprovider.
 5. De Gebruiker dient zich aan te sluiten bij de betaalprovider om een betalingsverrichting te kunnen uitvoeren. De algemene voorwaarden van de betalingsprovider zijn geldig voor deze verrichting en dienen te worden goedgekeurd bij aansluiting bij die betaalprovider.
 6. De Dienstverlener is met de betaalprovider overeengekomen om de kosten te beperken tot een bedrag van 17 cent (exclusief btw). De Gebruiker erkent dat Dienstverlener gerechtigd is één keer per jaar het bedrag van de vergoeding eenzijdig aan te passen naar een hoger bedrag. Tijdelijke gunstigere tarieven zullen wel onmiddellijk en automatisch worden toegepast.
 7. De verkoopprijs per artikel, aangeboden door de Gebruiker via de bestelmodule, dient gelijk te zijn aan de verkoopprijs die de Gebruiker vermeldt in zijn prijslijst aanwezig in de horecazaak of die wordt vermeld op de verplichte prijslijsten bij mobiele verkoop.

Artikel 8: Bestelmodule en ingeven prijslijst

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het via het dashboard correct invullen van de prijslijst in de bestelmodule.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het stockbeheer van de aangeboden artikelen.
 3. De Gebruiker dient over de nodige infrastructuur te beschikken om via het internet in te loggen op het dashboard en daar de door de Klant geplaatste bestellingen via de bestelmodule op te volgen en af te handelen.

Artikel 9: Afrekening

 1. De Gebruiker ontvangt één keer per week via e-mail een factuur voor de door hem verschuldigde vergoeding overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.
 2. De Gebruiker zal via het dashboard gedetailleerde informatie van zijn transacties kunnen raadplegen en de factuur voor de vergoeding kunnen downloaden.

Artikel 10: Veiligheid en fraudemaatregelen

 1. De Dienstverlener heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen, de verkoopaccount te blokkeren in geval van (een vermoeden van) fraude of wanneer er indicaties zijn van fraude en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. De Gebruiker zal hierover via e-mail of telefonisch in kennis worden gesteld, tenzij een dergelijke notificatie niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.
 2. De Dienstverlener kan veiligheidsprocedures en – maatregelen aanreiken of suggereren met het oog op het terugdringen van fraude. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen omvatten welke ontwikkeld zijn door de Dienstverlener of door derden, inclusief maar niet beperkt tot, het introduceren van zogenaamde authenticatie voor het inloggen in het dashboard. De Gebruiker stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en te kiezen voor wat passend is voor zijn of haar activiteiten teneinde de Gebruiker te kunnen beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, aanvullende procedures en systemen te gebruiken welke niet door de Dienstverlener worden aangereikt.

Artikel 11: Gebruik content en geheimhouding

 1. De Gebruiker verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de content te gebruiken conform deze gebruiksvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via de bestelmodule. De Gebruiker zal daarbij alle gegevens en verkregen aanwijzingen van de Dienstverlener onmiddellijk opvolgen.
 2. De Gebruiker en de Dienstverlener zullen behoudens schriftelijke toestemming van de andere partij, alle informatie en gegevens en over de andere partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter hebben (heeft), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken.
 3. De Gebruiker en de Dienstverlener mogen de in het kader van deze overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst of na het einde van de overeenkomst.
 4. De Gebruiker en de Dienstverlener zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving.
 5. De Dienstverlener is gerechtigd informatie (inclusief vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan de betalingsprovider, aan een intermediair en/of een financiële instelling en/of op verzoek van laatstgenoemden in geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van de bestelmodule.

Artikel 12: Privacy statement en cookies statement

De Privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten die gebruik maken van de omgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de Dienstverlener.

De Dienstverlener houdt zich daarom met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De aanvaarding van onderhavige gebruiksvoorwaarden impliceert dat de Gebruiker de toestemming verleent aan de verwerkingsverantwoordelijke of desgevallend aan de verwerker om de persoonsgegevens van Gebruiker te verwerken.

De Privacy statement en Cookies statement zijn integraal raadpleegbaar https://start.bar-e.be/

Artikel 13 : Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Dienstverlener verkrijgt het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht de handelsnaam van de Gebruiker te gebruiken zolang de Gebruiker artikelen aanbiedt via de bestelmodule in de omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van de omgeving.
 2. De Gebruiker erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende omgeving, de content, de vormgeving, de teksten, afbeeldingen, illustraties en alle bar-e merken en logo’s eigendom zijn en blijven van de Dienstverlener en op geen enkele wijze door de Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener mogen gebruikt worden. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. De Gebruiker zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van de Dienstverlener en derden volledig respecteren.
 3. De Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij de producten en/of software verkregen via Dienstverlener niet mag decompileren, disassembleren of anderszins nabouwen.
 4. De Gebruiker zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element bar-e of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van bar-e’s merken en/of logo’s door de Gebruiker dient voorafgaand schriftelijke goedkeuring te worden verkregen van de Dienstverlener.

Artikel 14: Beëindiging

 1. De Gebruiker kan te allen tijde deze gebruiksovereenkomst per e-mail beëindigen via info@bar-e.be.
 2. De Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om de verkoopaccount definitief te blokkeren of om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. De Dienstverlener is tevens te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen de dienstverlening niet langer ter beschikking te stellen. Desgevallend is de Dienstverlener geen vergoeding of compensatie verschuldigd aan de Gebruiker.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de verkoopaccount.
 2. De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerder verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden.
 3. De Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacy regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade en/of kosten.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld in hoofde van de Dienstverlener, is de Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook van de Gebruiker in verband met het gebruik van de bestelmodule, de verkoopaccount, de content en/of artikelen. De Dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor de schade en kosten ten gevolge van: niet behoorlijk functioneren van de bestelmodule, technische storing, onjuiste content-info etc. Voormelde opsomming is niet exhaustief.
 5. Ingeval de exoneratieclausule zoals bepaald in artikel 15.4 door een daartoe bevoegde rechter of geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen de Gebruiker en de Dienstverlener hierbij reeds overeen dat de Dienstverlener in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbare geleden schade, waarvan vaststaat dat deze in causaal verband staat met een fout die aan de Dienstverlener verweten kan worden (met uitsluiting van de gevolg schade/indirecte schade/ kosten). De aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor deze directe schade is gelimiteerd tot een bedrag van 250,00 EUR (tweehonderdvijftig euro) per jaar.

Artikel 16: Diverse

 1. De Gebruiker zal zich nooit voordoen als agent of vertegenwoordiger van de Dienstverlener en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens de Dienstverlener. De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de niet nakoming van dit artikel.
 2. De Gebruiker is niet gerechtigd om zijn/haar verkoopaccount over te dragen aan een derde, tenzij de Dienstverlener hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. De Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden en alle bijlagen en verwijzingen in deze gebruiksvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn vanaf het moment dat deze in de omgeving zijn geplaatst.
 4. De Gebruiker stemt ermee in dat Dienstverlener op regelmatige tijdstippen per e-mail informeert op het bij de Dienstverlener bekende e-mail adres over het gebruik en de mogelijkheden van de bestelmodule en/of verkoopaccount.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle betwistingen omtrent de toepassing en/of interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Ondernemingsrechtbank van Antwerpen – afdeling Hasselt is territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting ter zake.